فهرست پرداختی‌های چتر

در این صفحه فهرست پرداخت‌های شما برای فراخوان چتر قابل مشاهده است. این فهرست حداقل روزی یکبار به روز می‌شود.

چقدر لازم داریم؟

برای اجاره حداقل حدود ۶۰ میلیون تومان پول پیش نیاز داریم و باید ماهانه اجاره پرداخت کنیم. تا کنون این مقدار از پول پیش فراهم شده:

77.08%

برای رهن کامل حداقل حدود ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش نیاز داریم. تا کنون این مقدار از رهن فراهم شده:

30.83%

برای احترام گذاشتن به حریم خصوصی افراد اسامی به صورت مخفف آورده شده.

تاریخ / ساعتمبلغپرداخت‌کنندهشیوه پرداخت
۲۴ مرداد / ۲۰:۳۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالم.ک.آی‌دی‌پی
۲۵ مرداد / ۲۳:۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالم.م.ح.کارت
۲۵ مرداد / ۲۳:۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالم.م.کارت
۲۶ مرداد / ۰۰:۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریاله.ب.کارت
۲۶ مرداد / ۰۰:۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالم.ن.کارت
۲۶ مرداد / ۰۰:۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالل.د.آی‌دی‌پی
۲۶ مرداد / ۰۶:۰۲۵۰۰,۰۰۰ ریالا.ح.س.کارت
۲۶ مرداد / ۱۰:۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالک.ص.ش.کارت
۲۶ مرداد / ۱۳:۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالس.ز.کارت
۲۶ مرداد / ۱۳:۴۰۲۰۰,۰۰۰ ریالن.ع.ی.کارت
۲۶ مرداد / ۱۴:۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالرآی‌دی‌پی
۲۶ مرداد / ۱۵:۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالآ.خ.آی‌دی‌پی
۲۶ مرداد / ۱۶:۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالم.ا.آی‌دی‌پی
۲۶ مرداد / ۱۷:۴۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی.ن.آی‌دی‌پی
۲۶ مرداد / ۲۰:۰۴۵۰,۰۰۰ ریالش.ش.کارت
۲۶ مرداد / ۲۲:۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالگ.ا.کارت
۲۶ مرداد / ۲۲:۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالز.م.پ.کارت
۲۶ مرداد / ۲۲:۴۴۱۰۰,۰۰۰ ریالف.ب.کارت
۲۶ مرداد / ۲۳:۰۴۵۰۰,۰۰۰ ریالآ.ه.کارت
۲۷ مرداد / ۰۰:۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالف.ل.کارت
۲۷ مرداد / ۱۲:۳۸۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریالن.ا.آی‌دی‌پی
۲۷ مرداد / ۱۳:۱۴۵۰۰,۰۰۰ ریالپ.و.ل.کارت
۲۷ مرداد / ۱۶:۵۲۲۵۰,۰۰۰ ریال******آی‌دی‌پی
۲۷ مرداد / ۱۸:۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰ ریالف.ق.آی‌دی‌پی
۲۷ مرداد / ۱۸:۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالس.پ.آی‌دی‌پی
۲۷ مرداد / ۲۱:۳۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالم.پ.کارت
۲۷ مرداد / ۲۳:۱۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالم.س.م.کارت
۲۷ مرداد / ۲۳:۱۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالم.س.م.کارت
۲۸ مرداد / ۱۵:۴۵۱۰۰,۰۰۰ ریالی.م.کارت
۲۸ مرداد / ۱۶:۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالم.آ.آی‌دی‌پی
۲۸ مرداد / ۱۷:۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالف.س.آی‌دی‌پی
۲۸ مرداد / ۱۷:۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالپ.ا.آی‌دی‌پی
۲۸ مرداد / ۱۷:۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالم.آ.کارت
۲۸ مرداد / ۲۲:۱۸۳۰۰,۰۰۰ ریالص.آ.آی‌دی‌پی
۲۹ مرداد / ۱۴:۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریالم.ج.کارت
۳۰ مرداد / ۱۵:۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ریالم.ش.آی‌دی‌پی
۳۰ مرداد / ۲۰:۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالپ.ع.آی‌دی‌پی
۳۱ مرداد / ۰۰:۵۳۳۰۰,۰۰۰ ریالآ.ع.آی‌دی‌پی
۳۱ مرداد / ۹:۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریالی.ج.آی‌دی‌پی
۳۱ مرداد / ۱۶:۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالح.ب.آی‌دی‌پی
۳۱ مرداد / ۱۹:۵۸۷۰۰,۰۰۰ ریالجی‌اچآی‌دی‌پی
۳۱ مرداد / ۲۲:۴۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالب.س.م.کارت
۱ شهریور / ۱:۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ریالآ.ب.آی‌دی‌پی
۱ شهریور / ۸:۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالا.ز.آی‌دی‌پی
۱ شهریور / ۱۹:۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالم.خ.کارت
۱ شهریور / ۲۰:۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالع.و.آی‌دی‌پی
۱ شهریور /۲۳:۰۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریالن.ع.آی‌دی‌پی
۷ شهریور / ۲۳:۲۶۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالن.ع.انتقال
۱۵ شهریور / ۲۱:۴۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالن.ج.آی‌دی‌پی
۲۶ شهریور / ۱۷:۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالش.س.ج.آی‌دی‌پی
آخرین به‌روزرسانی: سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ / ساعت ۱۷:۳۰